O Stowarzyszeniu

Jesteśmy społeczną organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu ocen środowiskowych prowadzących działalność doradczą oraz wykonujących prognozy oddziaływania na środowisko, raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć, analizy porealizacyjne i przeglądy środowiskowe. W naszym gronie są też prawnicy i osoby prowadzące szkolenia.

do góry

Misja i cele

Naszą misją jest ochrona środowiska oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju polegające na upowszechnianiu wzorów dobrej praktyki w ocenach środowiskowych i innych pracach ukierunkowanych na identyfikację środowiskowych skutków działań człowieka.

Poprawa jakości dokumentów sporządzanych na potrzeby postępowań środowiskowych będzie sprzyjać procesom opracowania i przyjmowania przez organy administracji dokumentów strategicznych (polityk, planów, programów etc.) oraz usprawni uzyskiwanie przez Inwestorów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w szerokim kontekście będzie służyć planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennemu oraz ochronie środowiska.
Szczególnie ważne jest dla nas podnoszenie zawodowych kwalifikacji osób zajmujących się ocenami środowiskowymi.

Nasze cele będziemy realizować poprzez:

 1. uczestnictwo w życiu publicznym i wypowiadanie się w sprawach związanych z ochroną środowiska,
 2. wyrażanie opinii w sprawach związanych z ocenami, prognozami i przeglądami środowiskowymi,
 3. gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat ocen środowiskowych,
 4. organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów w zakresie ocen, prognoz i przeglądów środowiskowych,
 5. przygotowywanie publikacji i działalność wydawniczą w zakresie ocen, prognoz i przeglądów środowiskowych,
 6. sporządzanie ekspertyz i opinii z zakresu ocen, prognoz i przeglądów środowiskowych,
 7. potwierdzanie kwalifikacji zawodowych:
  - Rzeczoznawców Stowarzyszenia,
  - Ekspertów Stowarzyszenia,
 8. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i osobami zajmującymi się podobną działalnością,
 9. współpracę z organami administracji publicznej i środowiskami naukowymi.

Uważamy, że dzięki współpracy naszej grupy zawodowej możemy mieć wpływ na podniesienie jakości ocen środowiskowych, które są jednym z kluczowym instrumentem zapewniającym zrównoważony rozwój. Pozwoli to realizować gospodarcze i społeczne aspiracje obecnego pokolenia w poszanowaniu warunków życia przyszłych pokoleń.

do góry

Władze

Zarząd

 • Witold Lenart - Prezes
 • Małgorzata Roge-Wiśniewska - Wiceprezes
 • Monika Bednarska
 • Barbara Kozłowska
 • Ewa Makosz
 • Zarząd działa na podstawie statutu i regulaminu.

  Komisja Rewizyjna:

  • Andrzej Deja (Przewodniczący)
  • Radosław Kucharski
  • Andrzej Tyszecki

  Działalność Komisji Rewizyjnej reguluje statut i regulamin.

  do góry

  Do pobrania

  do góry

  Opłaty


  Wpisowe: 400 zł – do deklaracji członkowskiej należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

  Składka dla członków zwyczajnych wynosi 20 zł miesięcznie (240 zł rocznie),
  zniżka dla emerytów 50% tj. 10 zł miesięcznie (120 zł rocznie).

  Składka dla członków wspierających od 1000 zł rocznie.


  Konto bankowe:

  Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych
  ul. Włodarzewska 59d m. 10
  02-384 Warszawa

  Bank Ochrony Środowiska
  36 1540 1144 2016 6442 0833 0001

  W polu „tytułem” prosimy podać cel wpłaty.

  do góry

  Jak dołączyć


  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne (Członkowie Zwyczajni) oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (Członkowie Wspierający).

  Członkiem Zwyczajnym może być osoba zajmująca się ocenami środowiskowymi, tj. prognozami
  i raportami, analizami porealizacyjnymi oraz przeglądami środowiskowymi, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie jest pozbawiona praw publicznych,
  3. posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia wyższej uczelni i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe.


  O członkostwo w Stowarzyszeniu może się ubiegać zarówno Polak jak i cudzoziemiec.


  Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej, do której należy dołączyć:

  • curriculum vitae prezentujące wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności w zakresie ocen środowiskowych – wykonane według wzoru,
  • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
  • dowód wpłaty wpisowego.


  Rekomendacje od dwóch Członków Zwyczajnych powinny być przez nich przesłane bezpośrednio do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji. Złożona dokumentacja podlega opiniowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną. Pozytywna uchwała Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz opłacenie przez kandydata wpisowego w wysokości 400 zł jest podstawą do podjęcia przez Zarząd decyzji o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia.


  Członek Zwyczajny może ubiegać się o uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia.
  W tym celu powinien:

  1. złożyć wniosek w tej sprawie,
  2. uzyskać pozytywną uchwałę Komisji Kwalifikacyjnej,
  3. otrzymać pozytywną decyzję Zarządu podejmowaną bezwzględną większością głosów.


  Tytuł Eksperta Stowarzyszenia jest nadawany Członkom Zwyczajnym w drodze decyzji Zarządu na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej w tej sprawie.


  Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złoży deklarację członka wspierającego określającą pomoc finansową lub rzeczową Stowarzyszeniu Konsultantów Ocen Środowiskowych i uzyska pozytywną decyzję Zarządu.


  Postępowanie przy przyjmowaniu Członków określa Regulamin Zarządu oraz Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej.

  do góry

Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych

ul. Włodarzewska 59d m. 10, 02-384 Warszawa / TELEFON: +48 534 962 456 +48 695 543 669 / E-MAIL: biuro@skos.org.pl
Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000377318 Regon:142821149