Działalność

 • stworzenie forum współpracy osób związanych z ocenami środowiskowymi,
 • wspieranie rozwoju zawodowego Członków Stowarzyszenia,
 • potwierdzanie kwalifikacji zawodowych Rzeczoznawców Stowarzyszenia i Ekspertów Stowarzyszenia,
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat ocen środowiskowych w tym informowanie Członków Stowarzyszenia o branżowych szkoleniach, konferencjach, warsztatach, zmianach w prawie itp.,
 • budowanie publicznego zaufania do profesjonalizmu, wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności
  i rzetelności Członków Stowarzyszenia,
 • ułatwianie zainteresowanym, w tym inwestorom, kontaktu z Członkami Stowarzyszenia,
 • wypowiadanie się w sprawach związanych z ocenami środowiskowymi,
 • sporządzanie ekspertyz i opinii,
 • promocja dobrych praktyk,
 • wydawanie periodyku branżowego,
 • współpraca z organami administracji publicznej i środowiskami naukowymi oraz krajowymi
  i zagranicznymi organizacjami oraz osobami zajmującymi się podobną działalnością.

Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych

ul. Włodarzewska 59d m. 10, 02-384 Warszawa / TELEFON: +48 534 962 456 +48 695 543 669 / E-MAIL: biuro@skos.org.pl
Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000377318 Regon:142821149