Jak dołączyć


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne (Członkowie Zwyczajni) oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (Członkowie Wspierający).

Członkiem Zwyczajnym może być osoba zajmująca się ocenami środowiskowymi, tj. raportami i prognozami, analizami porealizacyjnymi oraz przeglądami środowiskowymi, która:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie jest pozbawiona praw publicznych,
  3. posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia wyższej uczelni i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe.


O członkostwo w Stowarzyszeniu może się ubiegać zarówno Polak jak i cudzoziemiec.


Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej , do której należy dołączyć:

  • curriculum vitae prezentujące wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności w zakresie ocen środowiskowych – wykonane wg wzoru ,
  • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
  • dowód wpłaty wpisowego.


Rekomendacje od dwóch członków zwyczajnych SKOŚ powinny być przez nich przesłane bezpośrednio do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji. Złożona dokumentacja podlega opiniowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną. Pozytywna uchwała Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz opłacenie przez kandydata wpisowego w wysokości 400 zł jest podstawą do podjęcia przez Zarząd decyzji o przyjęciu kandydata do Stowarzyszenia.


Członek Zwyczajny może ubiegać się o uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia.
W tym celu powinien:

  1. złożyć wniosek w tej sprawie,
  2. uzyskać pozytywną uchwałę komisji kwalifikacyjnej,
  3. otrzymać pozytywną decyzję Zarządu podejmowaną bezwzględną większością głosów.


Tytuł Eksperta Stowarzyszenia jest nadawany członkom zwyczajnym w drodze decyzji Zarządu na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej w tej sprawie.


Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złoży deklarację członka wspierającego określającą pomoc finansową lub rzeczową Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych i uzyska pozytywną decyzję zarządu.


Postępowanie przy przyjmowaniu członków określa Regulamin Zarządu oraz Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej.

Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych

ul. Włodarzewska 59d m. 10, 02-384 Warszawa / TELEFON: +48 534 962 456 +48 695 543 669 / E-MAIL: biuro@skos.org.pl
Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000377318 Regon:142821149