Misja i cele

Naszą misją jest ochrona środowiska oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju polegające na upowszechnianiu wzorów dobrej praktyki w ocenach środowiskowych i innych pracach ukierunkowanych na identyfikację środowiskowych skutków działań człowieka

Poprawa jakości dokumentów sporządzanych na potrzeby postępowań środowiskowych będzie sprzyjać procesom opracowania i przyjmowania przez organy administracji dokumentów strategicznych (polityk, planów, programów etc.) oraz usprawni uzyskiwanie przez Inwestorów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w szerokim kontekście będzie służyć planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennemu oraz ochronie środowiska.
Szczególnie ważne jest dla nas podnoszenie zawodowych kwalifikacji osób zajmujących się ocenami środowiskowymi.

Nasze cele będziemy realizować poprzez:

 1. uczestnictwo w życiu publicznym i wypowiadanie się w sprawach związanych z ochroną środowiska,
 2. wyrażanie opinii w sprawach związanych z ocenami, prognozami i przeglądami środowiskowymi,
 3. gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat ocen środowiskowych,
 4. organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów w zakresie ocen, prognoz i przeglądów środowiskowych,
 5. przygotowywanie publikacji i działalność wydawniczą w zakresie ocen, prognoz i przeglądów środowiskowych,
 6. sporządzanie ekspertyz i opinii z zakresu ocen, prognoz i przeglądów środowiskowych,
 7. potwierdzanie kwalifikacji zawodowych:
  - Rzeczoznawców Stowarzyszenia,
  - Ekspertów Stowarzyszenia,
 8. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i osobami zajmującymi się podobną działalnością,
 9. współpracę z organami administracji publicznej i środowiskami naukowymi.

Uważamy, że dzięki konsolidacji naszego środowiska zawodowego możemy mieć wpływ na podniesienie jakości ocen środowiskowych, które są jednym z kluczowych instrumentów zapewniających zrównoważony rozwój. Pozwoli to realizować gospodarcze i społeczne aspiracje obecnego pokolenia w poszanowaniu warunków życia przyszłych pokoleń.

Stowarzyszenie Konsultantów Ocen Środowiskowych

ul. Włodarzewska 59d m. 10, 02-384 Warszawa / TELEFON: +48 534 962 456 +48 695 543 669 / E-MAIL: biuro@skos.org.pl
Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000377318 Regon:142821149